Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, 
YENİCE MAH. HARPUT CAD. 62 A A AKÇAKİRAZ / ELAZIĞ adresinde müesses Global Mağazacılık A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

1)     Kişisel verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Perakende ticareti mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında mağazalarımız aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda toplanan mezkûr kişisel veriler KVKK’nın ilgili maddesi çerçevesinde işlenmektedir.

 

2)     Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Perakende ticareti mevzuatı ve diğer sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza ve bağlı bulunduğumuz şirketler topluluğuna aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere Global Mağazacılık A.Ş. içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

 

3)     Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel veri veveya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız; mağazalarımız, internet sitemiz, internet uygulamamız ve çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır. Aşağıda yer alan Formların eksiksiz doldurulması ile sistemimize kaydedilecektir.

 

Detaylı olarak internet sitemize üye olma ve internet sitemiz aracılığı ile elektronik ortamda alışveriş yapmanıza istinaden otomatik toplanan ve/veya işlenen kişisel veri veveya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız elektronik ortamda alınacaktır. Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitemiz vasıtası ile elde edilen kişisel veri veveya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.

 

Bu kapsamda Global Mağazacılık A.Ş.’ye iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Global Mağazacılık A.Ş tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Sorularınız için 0424 247 8330 numaralı telefonu arayabilir veya info@misas.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşların yanı sıra adli makamlardır.

 

4)     Kişisel verisi işlenen siz müşterilerimizin,  KVKK nezdinde “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

-  İşlenip işlenmediğini öğrenme,

-  İşlenmişse bilgi talep etme,

-  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-  Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

-  Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*,

-  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

-  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Global Mağazacılık A.Ş. için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifede ki ücret talep edilebilecektir.

 

 (*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

 

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile 
YENİCE MAH. HARPUT CAD. 62 A A AKÇAKİRAZ / ELAZIĞ adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@misas.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.